Privacyverklaring Inzicht Op Uitzicht

In deze privacyverklaring informeren wij je over de persoonsgegevens die wij verzamelen voor het voeren van onze klantenadministratie en over de manier waarop wij deze persoonsgegevens gebruiken. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Inzicht op Uitzicht en op bezoekers van de website www.inzichtopuitzicht.nl.

Inzicht op Uitzicht, gevestigd aan de Leuvensestraat 96, 2587 GL DEN HAAG en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63323982, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen over deze privacyverklaring kun je bellen naar +31 (0)6- 22 13 57 62 of mailen naar otteline@inzichtopuitzicht.nl.

Onze verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Daarom is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Inzicht Op Uitzicht verkrijgt persoonsgegevens, die je aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij je persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Bij het versturen van een contactverzoek via onze website wordt gevraagd om je naam en je e-mailadres. Als je onze website bezoekt zonder contactgegevens achter te laten, kunnen wij toch informatie van je verzamelen voor de bezoekersstatistieken, zoals je IP-adres, welke browser en welk besturingssysteem je gebruikt en welke pagina’s je op onze website hebt bezocht. Deze gegevens worden permanent, maar anoniem bewaard en zullen nooit te herleiden zijn naar jouw persoon of organisatie.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Inzicht Op Uitzicht verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naw-gegevens, e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en nationaliteit
 • Burgerservicenummer (alleen als hier een wettelijke verplichting voor bestaat)
 • Gegevens betreffende je dienstverband of arbeidsverleden en je CV
 • Functionele mogelijkheden, belastbaarheid en datum ziekmelding, alleen bij re-integratietrajecten
 • Gegevens in een plan van aanpak
 • Gegevens die verband houden met het traject, zoals gespreks- en reflectieverslagen, huiswerkopdrachten, testresultaten en evaluaties
 • Inhoud van communicatie
 • IP-adres

Waarvoor gebruiken wij jouw gegevens?

Inzicht op Uitzicht verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van diensten zoals loopbaanadvies, coaching, trainingen, outplacement en/of overige diensten aan cliënten en opdrachtgevers
 • Het deelnemen door cliënten en opdrachtgevers aan door Inzicht Op Uitzicht aangeboden onderzoeken en testen en het genereren van onderzoeks- en testresultaten
 • Het bevorderen en stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van cliënten
 • Het in contact brengen of voorstellen van cliënten aan relaties van Inzicht Op Uitzicht
 • Het beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
 • Het begeleiden van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Het verbeteren van de dienstverlening
 • Het rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Het factureren, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen en het voeren van geschillen

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens maakt Inzicht op Uitzicht geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Inzicht op uitzicht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden genoemd. Dit betekent dat we je persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken, met een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Inzicht op Uitzicht zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht.

Delen we jouw persoonsgegevens met derden?

Inzicht op Uitzicht verstrekt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting door bevoegde instanties.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inzicht op Uitzicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te laten sturen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,

gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar otteline@inzichtopuitzicht.nl.

Inzicht op Uitzicht wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Inzicht op Uitzicht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via otteline@inzichtopuitzicht.nl.

Cookies

De website www.inzichtopuitzicht.nl van Inzicht op Uitzicht gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk om te zorgen dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen worden onthouden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Als verwerkingsverantwoordelijke behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring wanneer nodig aan te passen. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 november 2020. Je kunt de meest actuele versie van de privacyverklaring inzien via de link Privacyverklaring aan de onderzijde van onze website.